ΟΛΝΕ Master Plan

Το Master Plan του Λιμένα Χαλκίδας – Τι αφορά, ποιος είναι ο σκοπός και γιατί είναι σημαντικό

Ο λιμένας Χαλκίδας είναι ο σημαντικότερος λιμένας της Κεντρικής Ελλάδας. Αποτελεί σημείο «επαφής» του Νότιου και του Βόρειου Ευβοϊκού και συνδέει ουσιαστικά την Κεντρική Ελλάδα με το Αιγαίο. Περιλαμβάνει μια μεγάλης έκτασης Χερσαία Ζώνη η οποία εκτείνεται εκατέρωθεν του Πορθμού του Ευρίπου τόσο στην Βοιωτική όσο και στην Ευβοϊκή ακτή περιλαμβάνοντας πλήθος λιμενικών έργων, κτιριακών …

Το Master Plan του Λιμένα Χαλκίδας – Τι αφορά, ποιος είναι ο σκοπός και γιατί είναι σημαντικό Διαβάστε Περισσότερα »

Ο λιμένας Χαλκίδας είναι ο σημαντικότερος λιμένας της Κεντρικής Ελλάδας. Αποτελεί σημείο «επαφής» του Νότιου και του Βόρειου Ευβοϊκού και συνδέει ουσιαστικά την Κεντρική Ελλάδα με το Αιγαίο. Περιλαμβάνει μια μεγάλης έκτασης Χερσαία Ζώνη η οποία εκτείνεται εκατέρωθεν του Πορθμού του Ευρίπου τόσο στην Βοιωτική όσο και στην Ευβοϊκή ακτή περιλαμβάνοντας πλήθος λιμενικών έργων, κτιριακών εγκαταστάσεων και ελεύθερων χώρων.

Οι απαιτήσεις των καιρών στο επικαιροποιημένο οικονομικό περιβάλλον στους τομείς των μεταφορών, της ναυτιλίας, του τουρισμού, της ναυσιπλοΐας αλλά και της ασφάλειας, επιτάσσουν τη διαμόρφωση και το σχεδιασμό ενός αναπτυξιακού πλάνου με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που θα επιτρέψει στο λιμένα της πόλης να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικός και ταυτόχρονα να συμβάλλει αποφασιστικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό ο Οργανισμός Λιμένων προέβη σε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία σύναψης της σύμβασης «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (MASTER PLAN) Λιμένα Χαλκίδας», σύμφωνα με τη Διακήρυξη 1Η/2017 της ΟΛΝΕ Α.Ε για την επιλογή αναδόχου. Η υποχρέωση προκύπτει από το άρθρο 44 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102Α/2013) σύμφωνα με το οποίο οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων διεθνούς ενδιαφέροντος, εθνικής σημασίας και μείζονος ενδιαφέροντος υποχρεούνται να προβούν στη σύνταξη, την ολοκλήρωση ή την επικαιροποίηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος και της Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) για τους λιμένες ευθύνης τους.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, στην Αναθέτουσα Αρχή, των φακέλων συμμετοχής, είχε οριστεί η Τρίτη 28/2/2017. Για τον εν λόγω διαγωνισμό, κατατέθηκε μια μοναδική προσφορά των συμπραττόντων γραφείων: «ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΓΟΓΟΛΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΝΤΩΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε., ΚΙΟΝ ARCHITECTS Α.Ε.» και η μελέτη συμβασιοποίηθηκε στις 24/4/2017.

Σκοπός της εκπόνησης της μελέτης του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Master Plan) είναι αφενός η αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών του λιμένα, ώστε να ανταποκρίνεται με ορθολογικό τρόπο στο ρόλο του (ως προς την ταχύτητα, ασφάλεια και οικονομία των προσφερόμενων υπηρεσιών) και αφετέρου σωστός προγραμματισμός της μελλοντικής εξέλιξης και ανάπτυξης του λιμένα με γνώμονα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία, από την άποψη της κατασκευής έργων (λιμενικών ή έργων επιδομής).

Όλα τα παραπάνω μελετώνται υπό το πρίσμα του πολυσύνθετου χαρακτήρα του λιμένα, του σημαντικού εύρους της Χερσαίας Ζώνης αυτού αλλά και τους περιορισμούς που τίθενται από την απαίτηση για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη γειτνίαση με τον αστικό ιστό κλπ.

Γενικότερα, το Γενικό Προγραμματικό Σχεδίου για την Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε., με ορίζοντα 25ετίας, θα αποτελέσει εργαλείο σωστού σχεδιασμού και οργάνωσης των διαφόρων τμημάτων-εγκαταστάσεων-περιοχών, έτσι ώστε στο διατιθέμενο χώρο της Χερσαίας Ζώνης λιμένα να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργικότητα και η μέγιστη δυναμικότητα εξυπηρέτησης χωρία να υφίσταται σπατάλη σε χώρο και χρόνο.

Επίσης, από την μελέτη θα προκύψει ο καθορισμός των μέγιστων επιτρεπόμενων ορίων της Ζώνης του λιμένα, των επιτρεπόμενων προσχώσεων, των χρήσεων γης, των όρων και περιορισμών δόμησης, των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του Λιμένα.

Τέλος, από την λεπτομερή αποτύπωση της πραγματικής υφιστάμενης κατάστασης που διενεργείται σε συνεργασία με την Υπηρεσία (ΟΛΝΕ ΑΕ), παρέχεται η δυνατότητα νομιμοποίησης μη νομίμως εκτελεσθέντων έργων εντός της ζώνης του Λιμένα από Φορείς του Δημοσίου με βάση το Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ Α΄102/2013).

Αποτέλεσμα της μελέτης αυτής και των συνακόλουθων διαδικασιών και έργων θα είναι η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη τόσο της πόλης της Χαλκίδας όσο και του ευρύτερου στερεοελλαδίτικού χώρου.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα ο Οργανισμός Λιμένων Νήσου Ευβοίας επιτελώντας τον ρόλο του στη διαμόρφωση, επικαιροποίηση και βελτίωση των κατευθύνσεων και των στόχων του Master Plan και σε πνεύμα συνεννόησης, θα οργανώσει κύκλο συζητήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εκπροσώπους του Οργανισμού και της αναδόχου εταιρείας.

GHETTO Magazine

Το Ghetto Magazine καλύπτει ό,τι είναι νέο και σημαντικό στην πόλη της Χαλκίδας αλλά και σε ολόκληρη την Εύβοια. Την κοινωνία, τους ανθρώπους της, τις τέχνες και την διασκέδαση, με πρωτοποριακό πάντα τρόπο. Όλη η πόλη σε ένα …GHETTO. Γιατί στο δικό μας ghetto χωράνε όλοι!

Scroll to Top