ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε: Επενδύει στο περιβάλλον, επενδύει στο μέλλον

Επενδύοντας τις δύο δεκαετίες λειτουργίας της στο περιβάλλον, η εταιρία ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. οδηγεί με συνέπεια σε ένα βιώσιμο μέλλον. Στους απαιτητικούς και γεμάτους προκλήσεις καιρούς που ζούμε οι έννοιες της αειφορίας και της ηθικής διαχείρισης αποτελούν λέξεις – κλειδιά για κάθε επιχείρηση που σέβεται τον εαυτό της, τους ανθρώπους της και το περιβάλλον μέσα στο […]

Επενδύοντας τις δύο δεκαετίες λειτουργίας της στο περιβάλλον, η εταιρία ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. οδηγεί με συνέπεια σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Στους απαιτητικούς και γεμάτους προκλήσεις καιρούς που ζούμε οι έννοιες της αειφορίας και της ηθικής διαχείρισης αποτελούν λέξεις – κλειδιά για κάθε επιχείρηση που σέβεται τον εαυτό της, τους ανθρώπους της και το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Πόσο μάλλον, για μία εταιρία όπως η ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. η οποία συμβάλει τα μέγιστα για ένα βιώσιμο μέλλον.

Από την ίδρυσή της το Μάρτιο του 2010, η ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είχε σκοπό την εφαρμογή μεθόδων ανακύκλωσης στον κλάδο των λαμπτήρων και των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.). Τον Ιούνιο του 2012 η εταιρία μετέφερε την έδρα της σε νέας κατασκευής ιδιόκτητο εργοστάσιο, πρότυπης τεχνολογικά κατασκευής με υλικά εξοικονόμησης ενέργειας που ανταποκρίνονται απόλυτα στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

Η ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι το μοναδικό εργοστάσιο ανακύκλωσης λαμπτήρων στην Ελλάδα. Η επιχείρηση συνεργάζεται, όσον αφορά τα Α.Η.Η.Ε, με το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης την εταιρία Φωτοκύκλωση Α.Ε, η οποία παρέχει την οργάνωση συλλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς, επεξεργασίας των αποβλήτων ΑΗΗΕ, με τις βέλτιστες και ενδεδειγμένες μεθόδους. Η εταιρία επιδιώκει συνεργασία και με τα υπόλοιπα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ της χώρας για την συνολική ανακύκλωση τουλάχιστον των λαμπτήρων εκ των οποίων έως και σήμερα μεγάλες ποσότητες αποστέλλονται για ανακύκλωση εκτός Ελλάδας. Τα υλικά που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία αποστέλλονται προς περαιτέρω διαχείριση και ανακύκλωση στην εγχώρια βιομηχανία ( ΤΙΤΑΝ,ΑΝΑ.ΜΕΤ κτλ.)

 

Πρότυπα Πιστοποίησης – Περιβαλλοντική Διαχείριση:

Η μονάδα ανακύκλωσης της εταιρείας Οικο-κύκλιος Α.Β.Ε.Ε. είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας- ISO: 9001, το Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO:14001 και το Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας-ISO: 18001. Ακόμα, υπό εφαρμογή βρίσκεται το πανευρωπαϊκό πρότυπο λειτουργίας WEEELABEX.

Συγκεκριμένα, η περιβαλλοντική πολιτική και διαχείριση που εφαρμόζει η εταιρεία διαμορφώνεται με την πιστοποίηση ISO14001. Το πρότυπο αυτό συνδιαμορφώνει με την εταιρεία ένα σύστημα διαχείρισης του περιβάλλοντος, οδηγώντας σε ορθότερη λήψη αποφάσεων.

Πρέπει να αναφερθεί πως κομμάτι της περιβαλλοντικής πολιτικής της επιχείρησης αποτελεί η συνεχής μείωση των αποβλήτων, των εκπομπών ρύπων, η παραγωγή των προϊόντων/ανακτώμενων υλικών με έναν περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο και η πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Οι στόχοι αυτοί αφορούν την ουσιαστική μείωση των ρύπων και τη μείωση της κατανάλωσης των φυσικών πόρων. Για την επίτευξη πλήρους τήρησης και αρμονικής λειτουργίας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πραγματοποιείται συνεχής εκπαίδευση των στελεχών και των εργαζομένων της εταιρείας εφαρμόζοντας ετήσια προγράμματα εκπαίδευσης.

Η πολιτική περιβάλλοντος καθορίζεται από τη Διοίκηση και εκφράζεται με τον τρόπο προσέγγισης της προστασίας του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί. Κύριος στόχος της εταιρείας είναι η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της κείμενης με την προστασία του περιβάλλοντος νομοθεσίας, όπως επίσης και η συνεχής βελτίωση του συστήματος μέσω της καθημερινής λειτουργίας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στον τομέα δραστηριοποίησής της.

Το σημαντικό Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα της ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η διαδικασία δηλαδή κατά την οποία η ατμόσφαιρα της Γης συγκρατεί θερμότητα (μέσω συγκεκριμένων –θερμοκηπιακών- ρύπων) συμβάλλοντας στην αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνειά του.

Το φαινόμενο αυτό σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες έχει συνεχώς αυξητικές τάσεις, ενώ σημαντική θεωρείται στην επιδείνωση του φαινομένου η αύξηση των θερμοκηπιακών ρύπων λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας (κατανάλωση καυσίμων και ορυκτών για παραγωγή ενέργειας και προϊόντων κ.ά.). Ο αναγνωρισμένος φορέας U.S. EPA (U.S. Environmental Protection Agency) έχει δημιουργήσει το μοντέλοWaste Reduction Model (WARM) με σκοπό την παροχή βοήθειας στις εταιρείες διαχείρισης στερεών αποβλήτων για να αξιολογήσουν και να καταγράψουν τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων με εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων.

Η ανακύκλωση ως μέθοδος διαχείρισης των ανακτώμενων υλικών συμβάλλει στον περιορισμό τις εκπομπής των θερμοκηπιακών αερίων καθώς εξοικονομεί ενέργεια και πόρους.

Η συνολική μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που πέτυχε η εταιρεία Οικο-κύκλιος Α.Β.Ε.Ε. μέσω ανακύκλωσης των παραπάνω τριών υλικών για το έτος 2014 ανέρχεται στους 243 τόνους CO 2 ενώ η ενέργεια που εξοικονομήθηκε ήταν περίπου 3060 εκατομμύρια BTU δηλαδή 896.797,5 kWh.

Μελλοντικοί στόχοι:

Κύριος σκοπός της εταιρίας είναι η ουσιαστική συμβολή της όλο και περισσότερο στην ανακύκλωση Α.Η.Η.Ε ανταποκρινόμενη κατά αυτό τον τρόπο, και με σεβασμό στο περιβάλλον, στο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας.

Προτρέπουν, τέλος, όλους τους παραγωγούς αποβλήτων να επιλέξουν το μοναδικό ανακυκλωτήριο λαμπτήρων της επικράτειας ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ώστε να συμβάλουν στην τήρηση της αρχής της εγγύτητας όσον αφορά την ανακύκλωση του συνόλου των Α.Η.Η.Ε. εντός της Ελλάδας αλλά και στην τόνωση της εγχώριας Βιομηχανίας με την αποφυγή αποστολής τους σε χώρες του εξωτερικού.

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ

Διεύθυνση: Θέση ΒΑΡΙΚΟ ΡΙΤΣΩΝΑΣ, Περιοχή: ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ

Τηλ: 22210-34885, FAX: 22210-34984

Web: www.oikokiklios.gr

FACEBOOK: https://www.facebook.com/oikokiklios

GHETTO Magazine

Το Ghetto Magazine καλύπτει ό,τι είναι νέο και σημαντικό στην πόλη της Χαλκίδας αλλά και σε ολόκληρη την Εύβοια. Την κοινωνία, τους ανθρώπους της, τις τέχνες και την διασκέδαση, με πρωτοποριακό πάντα τρόπο. Όλη η πόλη σε ένα …GHETTO. Γιατί στο δικό μας ghetto χωράνε όλοι!

Scroll to Top