Συνεντεύξεις

Ο Γιάννης Συγγελάκης βάζει εφικτούς στόχους για τη Ν. Λάμψακο, τονίζει ελλείψεις και προτείνει τρόπους βελτίωσης