Περιβαλλοντική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Σημασία της Περιβαλλοντικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

|Αφιέρωμα 2023 Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη| H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποσκοπεί στη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της υγιούς και κερδοφόρου ανάπτυξης μιας επιχείρησης και της ευθύνης της απέναντι στην κοινωνία. Μπορεί επίσης να ορισθεί ως ο ρόλος και η ευθύνη που έχει η κάθε επιχείρηση ή οργανισμός απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον με την […]

|Αφιέρωμα 2023 Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη|

H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποσκοπεί στη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της υγιούς και κερδοφόρου ανάπτυξης μιας επιχείρησης και της ευθύνης της απέναντι στην κοινωνία. Μπορεί επίσης να ορισθεί ως ο ρόλος και η ευθύνη που έχει η κάθε επιχείρηση ή οργανισμός απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον με την ταυτόχρονη εξασφάλιση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και της βιωσιμότητάς, αποτελώντας αρχικά μια διαρκή δέσμευση επιχειρηματικής ηθικής συμπεριφοράς και συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής, όχι μόνο των εργαζομένων της αλλά και της τοπικής κοινότητας και κοινωνίας.

Η Περιβαλλοντική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη τονίζει τη σημασία λήψης προληπτικών μέτρων προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα και προϋποθέτει τη χρήση αποτελεσματικών επιχειρηματικών μεθόδων και διαδικασιών, συνεπώς αποτελεί μια μορφή εταιρικής ηθικής κουλτούρας αλλά και πτυχή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που επικεντρώνεται περισσότερο στην εθελοντική εφαρμογή της και την ενεργή συμμετοχή των επιχειρήσεων σε περιβαλλοντικές δράσεις.

Η Περιβαλλοντική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συμβάλει στην αύξηση της αξίας της επιχείρησης μέσω της δυναμικής χρήσης οικολογικών κριτηρίων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Αποτελεί μια πλατφόρμα δημιουργίας ενός αποτελεσματικούς επιχειρηματικού μοντέλου, βασιζόμενου σε οικολογικά κριτήρια, που προάγει την οικολογική καινοτομία και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και εξέλιξη της επιχείρησης. Μέσω αυτής διενεργείται αποτελεσματική χρήση των υλικών και άυλων πόρων για τη λειτουργία της επιχείρησης εντός των οικολογικών κριτηρίων. Αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος και εγγυάται την εφαρμογή προτύπων επιχειρηματικής συμπεριφοράς, μειώνοντας το εταιρικό ρίσκο.

Επιπλέον έχει διάφορες διαστάσεις, με πρώτη την Περιβαλλοντική ευημερία των καταναλωτών, η οποία αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που εξασφαλίζουν την επιτυχία μιας επιχείρησης καθώς σχετίζεται με την εμπειρία των πελατών. Η διάσταση αυτή αφορά πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην παροχή πλήρων πληροφοριών σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων και αυτών ασφάλειάς τους, κάνοντάς τα φιλικά προς το περιβάλλον.

Μια άλλη παράμετρος είναι η Περιβαλλοντική συμπερίληψη της κοινότητας, οποία επικεντρώνεται στην κοινωνική πτυχή της Περιβαλλοντικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης όσον αφορά στην εκπαίδευση και ενθάρρυνση της συμμετοχής της κοινωνίας και της κοινότητας σε προγράμματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική προστασία. Αυτές οι πρακτικές συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δράσεις δενδροφύτευσης, καθώς και χρηματοδότηση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων.

Μια τελευταία διάσταση είναι η Περιβαλλοντική φιλανθρωπία, η οποία αφορά στην οικονομική συνεισφορά σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς που προάγουν δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι κεντρική στις δράσεις της Περιβαλλοντικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, διότι δείχνει την επιθυμία μιας επιχείρησης να προάγει την περιβαλλοντική ευημερία αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Οι στρατηγικοί στόχοι της Περιβαλλοντικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για να έχει κοινωνικό αντίκτυπο και να επιφέρει ατομική ευημερία είναι το υγιές οικονομικό περιβάλλον, δηλαδή η αντιανταγωνιστική συμπεριφορά, η επιχειρηματική ηθική και ενίσχυση των τοπικών προμηθευτών, η περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα η οποία με τη σειρά της συμπεριλαμβάνει την ορθολογική χρήση και διαχείριση των φυσικών και ενεργειακών πόρων, τη χρήση νέων τεχνολογιών στα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, την προστασία της βιοποικιλότητας, τη μείωση εκπομπών αερίων, αποβλήτων και λυμάτων, την αύξηση πράσινων προμηθειών, την παραγωγή πράσινων προϊόντων.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Περιβαλλοντική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συνδέονται άρρηκτα με τις αρχές της Αειφόρου ή Βιώσιμης Ανάπτυξης, βάσει τον οποίων για να υπάρξει ανάπτυξη της ανθρωπότητας θα πρέπει να υπάρχει ορθολογική χρήση των πόρων και μέριμνα για την εξάλειψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα που διακινδυνεύουν τη βιωσιμότητα του πλανήτη, ίσως το σημαντικότερο διακύβευμα της εποχής μας.

GHETTO Magazine

Το Ghetto Magazine καλύπτει ό,τι είναι νέο και σημαντικό στην πόλη της Χαλκίδας αλλά και σε ολόκληρη την Εύβοια. Την κοινωνία, τους ανθρώπους της, τις τέχνες και την διασκέδαση, με πρωτοποριακό πάντα τρόπο. Όλη η πόλη σε ένα …GHETTO. Γιατί στο δικό μας ghetto χωράνε όλοι!

Best of GHETTO

Scroll to Top