ΕΒΕΤΑΜ περιβαλλοντική ηθική έλεγχο προστασία περιβάλλοντος

Η περιβαλλοντική ηθική και τα έργα της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. για τον έλεγχο και την προστασία του περιβάλλοντος

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. συνεχίζει να υποστηρίζει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και στόχος της είναι με εργαλείο την επιστήμη, να συμβάλει στην λήψη αποφάσεων που θα διασφαλίζουν έναν καλύτερο, τρόπο ζωής για τις μελλοντικές γενιές.

|Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2024|

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. , με σεβασμό πρωτίστως στον άνθρωπο, έχει υιοθετήσει πολιτικές και συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εναρμονίζονται με τις ευρωπαϊκές νόρμες, ενώ ταυτόχρονα έχει δραστηριοποιηθεί σε θέματα ελέγχου και προστασίας του περιβάλλοντος, υλοποιώντας εμβληματικά περιβαλλοντικά έργα.

Κλιματική Κρίση και Εθελοντικά Διεργασιακά Πρότυπα

Η κλιματική κρίση είναι πλέον ορατή με τους κλιματικούς κινδύνους να επηρεάζουν όλους τους τομείς της καθημερινότητας του ανθρώπινου οικοδομήματος, κυρίως σε θέματα που αφορούν στην ενέργεια, στην επισιτιστική ασφάλεια, στα οικοσυστήματα, στις υποδομές, στην οικονομία και στη δημόσια υγεία. Σύμφωνα και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη, με τις πλημμύρες, τις καταστροφικές πυρκαγιές, τους καύσωνες και τις παρατεταμένες ξηρασίες να έχουν ήδη προκαλέσει εκπληκτικές οικονομικές και ανθρώπινες απώλειες. 

Οι αναπτυγμένες χώρες έχουν προχωρήσει σε ενέργειες και πολιτικές που πιθανόν να προκαλέσουν μία μικρή ανάσχεση. Στόχος του είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για τη βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας, της  κλιματικής ανθεκτικότητας και της σταδιακής μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα έως το έτος 2050. Για να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος της κλιματικής ουδετερότητας έχουν οριστεί και ενδιάμεσοι κλιματικοί στόχοι για τα έτη 2030 και 2040 λαμβάνοντας υπόψη και το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ).

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε, συνεχίζοντας τη δραστηριοποίησή της σε περιβαλλοντικά ζητήματα και έχοντας πλέον διενεργήσει πληθώρα επιθεωρήσεων σε Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001, επέκτεινε τη διαπίστευσή της από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για το πρότυπο «ISO 14064 – 1:2018» που αφορά στην επαλήθευση των εκπομπών των αερίων του Θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου Διαπίστευσης ISO/ΙΕC 17029. Το ISO 14064-1:2018 εκτός των άλλων αποτελεί ένα διεργασιακό πρότυπο με εφαρμογή σε οποιαδήποτε εταιρεία ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας, συμπεριλαμβάνοντας της παραγωγικής δραστηριότητας ή της παροχής υπηρεσιών. Τα οφέλη από την εγκατάσταση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 14064-1:2018 αφορούν κυρίως στα ακόλουθα:

  • Αναγνώριση Σχετικών Ευκαιριών και Απειλών για τα θέματα Αερίων Θερμοκηπίου και Βελτίωση της Περιβαλλοντικής Επίδοσης.
  • Προσδιορισμό, Καταγραφή και Παρακολούθηση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου με όρους Διαφάνειας και Αμεροληψίας.
  • Ιχνηλάτιση και Εφαρμογή Μέτρων και Δράσεων για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου.
  • Μείωση Λειτουργικού Κόστους μέσω Εξοικονόμησης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.
  • Απόκτηση Συγκριτικού Πλεονεκτήματος στην Αγορά μέσω Απόδειξης της Περιβαλλοντικής Συνείδησης και Ευαισθησίας.
  • Συμμόρφωση με τις Νομοθετικές Απαιτήσεις και πλήρη συμφωνία με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης.
  • Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Συνείδησης των Εργαζομένων και Ενεργό Συμμετοχή τους στη Μείωση των Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου.
  • Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Ανησυχιών όλων των Ενδιαφερόμενων Μερών.
  • Βελτίωση της Επικοινωνίας και Ανάπτυξη Εμπιστοσύνης με την Τοπική Κοινωνία και τα άλλα Ενδιαφερόμενα Μέρη.
  • Διατήρηση και βελτίωση της Εταιρικής Εικόνας και Φήμης με όρους Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Η Κλιματική Δράση είναι υπόθεση όλων μας, ενώ οι παρεμβάσεις δεν θα πρέπει να είναι μεμονωμένες αλλά να ενεργοποιούν το σύνολο των Διαχειριστικών Εργαλείων: Θεσμικά, Οικονομικά, Τεχνολογικά, Κοινωνικά και Καλές Πρακτικές. Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε κινείται σε αυτό το πλαίσιο και πάντα με γνώμονά της την Ανθρώπινη Ευημερία.

Περιβαλλοντικά έργα της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. για τον έλεγχο και την προστασία του περιβάλλοντος

Με επίκεντρο τον άνθρωπο η εταιρεία ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια αξιόλογη δραστηριότητα σε θέματα ελέγχου και προστασίας του περιβάλλοντος υλοποιώντας εμβληματικά περιβαλλοντικά έργα.

Κατά την διετία 2022-2023 το Εργαστήριο Περιβάλλοντος της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε υλοποίησε σημαντικά τρία περιβαλλοντικά έργα που παρουσιάζουν πρωτοτυπία όχι μόνο για Ελλάδα αλλά για το εξωτερικό και αφορούσαν την αποτίμηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και την Βόρεια Εύβοια, κατά τα έτη 2018 και 2021. 

Στις πυρόπληκτες περιοχές ανθρωπογενούς δραστηριότητας, υπάρχει ο κίνδυνος απελευθέρωσης ινών αμιάντου από τα υλικά κατασκευών των καμένων κτιρίων, στον περιβάλλοντα χώρο. Παλαιότερα ο αμίαντος χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή  υλικών κατασκευής όπως τα ελενίτ αλλά και σε άλλα δομικά υλικά (καμινάδες, μονώσεις κα) καθώς εμφανίζει πολύ καλές φυσικομηχανικές ιδιότητες. Ωστόσο,  σύμφωνα με των Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1272/2008 έχει ταξινομηθεί στις καρκινογόνες ουσίες καθώς, αν οι ίνες του εισέλθουν μέσω της αναπνευστικής οδού στον ανθρώπινο οργανισμό με την πάροδο του χρόνου προκαλούνται ασθένειες όπως η αμιαντίαση, το μεσοθηλίωμα και άλλες μορφές καρκίνου.

Στα έργα που υλοποίησε η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε μεγάλης έκτασης δειγματοληψία στους οικισμούς Μάτι, Κινέτα, Βαρυμπόμπη του νομού Αττικής και στην Βόρεια Εύβοια. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι που ακολούθησαν στόχευαν στην ανίχνευση 13 τοξικών βαρέων μετάλλων στα πολυάριθμα εδαφικά-υδατικά δείγματα, καθώς επίσης στην ανίχνευση ινών αμιάντου σε κατασκευές που καταστράφηκαν από την φωτιά και στον περιβάλλοντα χώρο

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του έργου για όλους όσους ζουν και δραστηριοποιούνται στις πυρόπληκτες περιοχές αλλά και για το κοινωνικό σύνολο, η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. επίσπευσε την υλοποίηση των έργων, κατορθώνοντας να τα ολοκληρώσει σε χρόνο μικρότερο από την καθορισμένη διάρκεια υλοποίησής τους. Αυτό κατέστη δυνατό διότι η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητα εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, υπερσύγχρονο αναλυτικό επιστημονικό εξοπλισμό χημικών μετρήσεων και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό υψηλής στάθμης. 

Παράλληλα με την υλοποίηση της περιβαλλοντικής εκτίμησης στις πληγείσες περιοχές, πλήθος σχετικών επιστημονικών εργασιών έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά συνέδρια. Αξιοσημείωτο επιστημονικό επίτευγμα με αφορμή τα συγκεκριμένα περιβαλλοντικά έργα, είναι η ανάπτυξη μιας νέας καινοτόμας τεχνικής «ακαριαίας» αξιολόγησης της ρύπανσης του εδάφους με Φασματοσκοπία πλάσματος Επαγόμενου από Laser (LIBS). Στη βελτιστοποίηση της τεχνικής εφαρμόστηκαν και τεχνικές μάθησης (Machine Learning – ML)  που είναι κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει φανεί ότι η τεχνική LIBS θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό εργαλείο «fast warning system» για την αξιολόγηση εδαφικών δειγμάτων, με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν ρύπανσης άμεσα και με μικρό κόστος. 

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. συνεχίζει να υποστηρίζει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και στόχος της είναι με εργαλείο την επιστήμη, να συμβάλει στην λήψη αποφάσεων που θα διασφαλίζουν έναν καλύτερο, τρόπο ζωής για τις μελλοντικές γενιές.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε: www.mirtec.gr

GHETTO Magazine

Το Ghetto Magazine καλύπτει ό,τι είναι νέο και σημαντικό στην πόλη της Χαλκίδας αλλά και σε ολόκληρη την Εύβοια. Την κοινωνία, τους ανθρώπους της, τις τέχνες και την διασκέδαση, με πρωτοποριακό πάντα τρόπο. Όλη η πόλη σε ένα …GHETTO. Γιατί στο δικό μας ghetto χωράνε όλοι!

Best of GHETTO

Scroll to Top